Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

XupERlK

Hutpant.

fpreeksn van den afttand der Regten van Frankrijk op Navarre, ten einde de Spaanfchen , op da wijze der Roeijeren, die den rug keeren na de plaats, waar zij heen willen , op de vèrwisfeling aandrongen. Doch de Cardinaal, altoos ingenomen metzijneeens ontworpen plans, beweerde, dat, behalven de Hollanders , geen Volk belarg of magt hadt, om het te weJerltreevcn 5 dat, daarenboven , de nabuu-fchap. van Frankrijk daadlijk voor de Ferêénigde Gewesten niet gevaarlijker kon zijn , dan dezelve hun toegefcheenen hadt in den jaare MDCXXXV; dat de Oppermogenheid dier Gewesten zich dan gevestigd vondt op twee hegte ftetmpylaaren, den afïbnd van Spanje en de e.ikzntzïi\s\m Frankrijk; dat men den Prins van Oranje hier toe wel zou kunnen beweegen piet hem het Marquizaat van Antwerpen optedraagen, 't geen hij zou bezitten ais een Leen van de Staaten, of van Frankrijk, indien zulks kon gevonden worden, zelfs met Maastricht aan de Franfchen afteftaah. Hij voegde 'er bij, dat'er niet meer dan ééne manmoedige pooging noodig was, om het overige der Nederlanden den Spanjaard te ontweldigen.

Maar, hoe zeer ook'ingenomen met dit ontwerp, kon hij niet nalaaten te voorzien, dat de opening van zulk een zonderlingen voorflag, van de zijde van Frankrijk, de Staaten zeer zou ontrusten, die reeds zo nauwlettend waren op alles , wat voedzel kon geeven aan hnnne agterdogt , of dezelve wettigen: bieroni ccrdee.de hij htt raadzaam 9 't zelve eerst

ünaak-

Sluiten