Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soi5 GESCHIEDENIS»

Frederib Hendrik.

De Afgevrardigden der Staaten handelen buiten wee ten van

Frankrijk.

mits de andere vermeesterde Plaatzen werden wedergegeeven. De Franfche Gevolmagtigden draalden niet met dit den Afgezondenen der Staaten bekend te maaken , en hun te doen opmerken , hoe ongerijmd het ware te veronderflellen, dat zij, die voorgaven Vrede te willen maaken met het afttaan van vier onaanmerkelijke Plaatzen, ooit in goeden ernst zouden voorgehad hebben alle de Nederlanden overtegeeven (*), De Staatfche Afgevaardigden hadden geen reden meer, om Frankrijk te wantrouwen ; maar, fleeds gedreeven door dezelfde neiging tot een fpoedigen Vrede, bedienden zij zich van andere middelen. Zij helden 'er te meer toe over, dewijl de Spanjaarden, om hen tot het aangaan van een afzonderlijk Verdrag te beweegen, niet alleen de Ondfhangelijkhcid der Ferêénigde Gewesten erkend, maar alle gemaakte Vermeesteringen toegedaan hadden. Dan, ingevolge de laatde Verdragen , konden de Gevolmagtigden der Staaten deeze aanbiedingen niet aaaneemen , of Frankrijk moest de zelfde voordeden erlangen. Om deeze afzonderlijke Onderhandelingen voorttezetten., ondanks de tegendreeving van Frankrijk, beraamde men omtrent zeventig punten, die zij dtnSpanjaarden zouden voordellen, om dus , zo ras men daaromtrent overééngekomen was, bij de eerde gunstige gelegenheid , te kunnen fluiten. De Franfchen beklaagden zich zeer, dat men hun deeze punten niet

hadt

(•) Negociat. fecret. III. p. 114.115.12;. I28. Bom ceant, IV. p. 210 „.— 213.

Sluiten