Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gï4 GESCHIEDENIS

IpREDERIK

Hendrik.

De Staatfche Af gezanten kunnen de belangen van Frank' rijk en Spanje niat overéénbrengen.

Ingezerpnen der Spaanfche Nederlanden, die op het punt Üon len van aan 't muiten te flaan , gaven zij gelrad g voor, dat 'er niets ontbrak aan hun Verdrag

met de Ferêénigde Gewesten. Zomtijds fchee-

nen zij op de zijde der Franfchen, betuigende3 gereed te zijn ahes aan hun afteftaan, enzelfsmethen in eene Verbintenisfe te treeden , om het Gerneenebest aantetasten , en 'er den ouden Godsdienst te

heriief en. Naar maate van het veranderen der

omltan i gheden, veranderden zij ook hunne kunstltreeken. Zij verzekerden, dat P>ankrik , Zweeden en Portugal zicdi verdénigd hadden , om Spanje en de Ferêénigde Gewesten, die een onderling belang van verééniging hadden, den Iudifchen Handel te ontwringen (*},

Alle deeze gerugten, op welker verfpreiding zich de Voordanders des Vredes bevlijtigden, hadden ten doel, de denkbeelden te vernederen der zodanigen3 die gewoon waren de Franfchen aantezien als de beste Vrienden van het Gerneenebest en deszelfs noodzaakbjke Bondgenooten. Ondertusfchen deeden de Siaatfclte Afgevaardigden , om, indien het mogelijk was, de fchanle en noodzaaklijkheid te ontgaan van zonder de Franfchen te handelen , hun best, om hen met Spanje te verdragen. Maar'twas vergeeffche moeite. De Spanjaarden Bonden niet af, dan met bedrieglijke oogmerken , of 't geen weinig voldeedt: dewijl zij zich van de Ferêénigde Gewesten

C) Negociat, fecret. III. p. 288. 327. 331.

Sluiten