Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Frederik Hendrik.

zomtljds tviree groote twistende Mogenheden dwingen , en als 't ware de wet voorfchrijven. De Partij, die liever van 't Bondgenootfchap dan van den Vrede wilde afzien, groeide fteeds aan in 't Gerneenebest. De Heer Servien , wel verre van dit te kunnen beletten, ondervoudt de vermeerdering van dien aanhang. De Staaten van Holland ci'mxèboómden hem: wanneer zij zich verledigden, om zijne klagten te hooren, hadt hun gedrag alle kenmerken van een voorbedagten hoon. Zij beloofden hem, op zekeren tijd , onderzoek te doen na een Gefchrift van de Spaanfche zijde, waar over hij zich beklaagde, en het drukken te verhinderen; maar men vondt de Aanfprsak van den Heer Servien op de Pers, en liet dezelve tetfiond wegneemen. Zij koozen openlijk den kant hunner Afgevaardigden tegen zijne befchuldigingen, en vereerden het gedrag van de Heeren Pauw en Mathenes, door hem het ITerkst aangevallen , met hunne aanprijzendfle goedkeuring. Zij fcheenen geen ontzag altoos voor Frankrijk meer

:t betoonen. . Ernstig hieldt de Fleer Servien

tan op het Verbond van Borgtogt; op het verwijlen des Verdrags met Spanje; op het openen eens nieuwen Veldtogts , tot welken hij de gewoone Onder[tandgelden aanboodt. De Staaten van Holland, geheel aan de raadgeevingen van Pauw en Mathenes het oor kenende , deeden in hunne Vergadering de fterklte betuigingen, die drift en gevoeligheid hun inboezemden tegen Frankrijk , en vervulden daar mede de andere Gewesten. Zij regtvaardigden

hura

Sluiten