Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 243

ken, dat de Artykelsin diervoege werdenopgefteld, dat hij 'er zich niet veel op kon beroemen. Frankrijk en de Staaten verbonden zich bij 't zelve , in openbaaren Oorlog te treeden, zo ras één van beiden eerst werd aangetast door Spanje, den Keizer, of eenigen Vorst uit den Huize van Oostenrijk; doch dit Verbond van Borgtogt zou alleen van kragt weezen, naa dat de Vrede te M.unfter tusfchen de Kroonen van Frankrijk en Spanje zou gefloten zijn. De Heer Servien , deswege beflraft , fchreef den Cardinaal twee bijzonderheden, dieniet tot lof van onze Landzaaten zouden ftrekken; doch , derzelver waarheid veronderfteld zijnde , niet hooger kunnen opgenomen worden dan gezegden van bijzondere perfoonen: „ De Griffier Musch heeft mij, op ze* ,, keren tijd , onbefchaansd genoeg , gezegd, dat „ zijne Meesters nooit een Verbond maakten, of zij

waren teflens bedagt op middelen, om de hukiï ken, welken hun ongelegen kwamen , niet uitte- •

voeren. Ik weet ook , dat, wanneer Pauw en „ de Knuit het Verbond des jaars MDCXXXV. „ maakten, en men hun uit den Haage aanfchreef, „ dat zij den Staat al te zeer in de belangen van „ Frankrijk, hadden ingewikkeld , met een Neder„ duitsch fpreekwoord verklaarden : Wanneer de s, Bruid is in de fchuit, dan hebben de beloften uit (*)."

Het

(*) Aitzema, III. D. bl. 203. 205. Vredehandel, bl. 325. Negociat. fecr. IV. p. 164. 373. Bougeanj, Vj. p. 180.

Frederik Heuurik,

Sluiten