Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beft. NEDERLANDEN. 353

Hertogdom Gelder en het Graaffchap Zutphen, door zijne Voorvaders of flegt verdeedigd, ofovergegeeven, en den Huize van Oostenrijk onderworpen, verklaarde zich legen dien affland : hij werd daar in gevolgd door den Paus , die met geen goede 00gen kon aanzien , dat men de Goederen en Regten der Kerke den Ketteren afftondt; doch men begrijpt ligt, dat het nieuwe Gerneenebest zich even weinig bekreunde aan de tegen verklaaringen van een arm en inagiloos Heer , als aan die van een Itellaansch Kerkhoofd , voor wiens Banhlixems het niet vreesde (*).

De Spanjaarden flonden den Staaten der Verèènig* de Gewesten niet alleen af alle Vermeesteringen, welken zij op hen gemaakt hadden in alle de Werelddeelen : de laatstgemeiden bedongen zelfs , dat de Castiliaanen zich zouden te vrede houden met het geen zij thans daadlijk in de Oost-Indien bezaten, zonder ze verder te mogen uitbreiden : een veel bevattend en welbedagt Artykel, dewijl het Gerneenebest hier door in het volflrekt bezit gefield werd van alle Plaatzen, den Portugeezen in de Indien ontnomen.

Op den Handel toonden de Staaten zich , in het aangaan deezes Vredes , zorgvuldig bedagt ; veele Ar.ykelen loopen daar op uit, en , bovenal, de bepaaling , dat de Schelde, de Vaarten van het Sas,

het

(*) Du Mont, T. VI.p. 429.463. Aitzema , III. D, bl. 274. Negociat. fecret. III, p.98.

Frederik Hendrik,

Sluiten