Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H5fi GESCHIEDENIS

FRËÖ3RIK

Hendrik.

Staaten, dat zij hunne Verbintenisfen gekrenkt, deil trouwden Bondgenoot van hunnen Staat verlaaten, en alles, wat Frankrijk tot bevordering der welvaard en grootheid van denzelven te werk (telde , met de hoogde ondankbaarheid betaald gezet hadden. Alles, wat de Spaanfchen van het voorgenomen Huwelijk der Infante met den Koning, en de ontworpene vèrwisfeling der Nederlanden , in 't midden bragten, befchreef hij als loutere kunstflreeken, om Frankrijk verdagt, en de nabuurfchap van dat Rijk gedugt te maaken. Hij beweerde, dat de handen der Staaten gebonden waren ; dat zij het gefloten Verdrag niet bekragtigen konden, zonder de aangegaane Verbintenisfen met Frankrijk te verbreeken , zonder de verpligting aan den Koning te krenken , en zonder de goede gedagten, welken men van hunne vroomheid hadt, te kort te doen. De Staaten vonden niet goed , deeze Aanfpraak , zo vol verwijts, te beantwoorden, doch, om den indruk, welken zij zou kunnen te wege brengen op de Ingezetenen buiten 's Lands , werd dezelve gedrukt met aantekeningen, waarin de geheele fchuld der afzonderinge van Frankrijk gefchooven werd op den Cardinaal Mazarin , die den Oorlog wilde rekken, om zijne eigene bijzondere belangen, tegen den algemeenen wensch der Franfchen. Om dit te ftaaven, voegde men 'er bij eene veel gerugts maakende Tegenverklaring , den Koning gedaan , door den Heer Talon, Advokaat-Generaal des Parlements van Parijs , waar in de Redenaar, naa den uitgeputten ftaat des Koningrijks gcfchilderd

tri

Sluiten