Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 26*5

mei. 's Volgenden daags werd de Vrede openlijk afgekundigd. Trompetgefehal, en ander Muzyk, gepaard met het bulderen van Kanon en 't afvuuren van Schietgeweer , vergezelden die bekendmaaking (*)• De tijding hier van bereikte den

Haag niet, of men raadpleegde over het aankondigen van den Vrede in de Ferêénigde Gewesten. Zeeland kantte 'er zicli tegen. De Knuit, die weder voorzat, ftondt zijne plaats, even als de andere keer, aan den Heer van Wimmenum af, en men bepaalde, met zes hemmen, den vijfden van de aanftaaude Zomermaand tot den dag der openbaare afkondiging (f).

Intusfchen werd 'er eene Bezending na Zeeland afgevaardigd , om de Staaten van dat Gewest te beweegen tot éénliemmigheid met hunne Bondgenooten. Men vertoonde hun de onvoeglijkheid van te rug te blijven in eene zaak , waar in de andere Gewesten noch konden noch wilden aarzelen; als mede de onmogelijkheid , om alleen den Oorlog tegen Spanje te voeren. De Zeeuwen zagen de noodzaaklijkheid, en namen, den dertigften van Bloeimaand dit befluit: „ Dat, fchoon verfcheide redenen hun bewoogen, „ om den Vrede niet te bekragtigen, noch tegedoo„ gen, dat dezelve in hun Gewest werd afgekon„ digd, zij nogthans oordeelden, zich niet te moe„ ten belasten met het verwijt, 't welk men hun

„ zou

(*} Wicquef^ort, I. Preuv. p. 213. £f) Zie aldaar, p. 216.

Frederik Hendrik.

Afkondigingvan den Vrede.

Sluiten