Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s8s GESCHIEDENIS

Frederik Hekprik.

Peïlcomen, van Tooverij befchuli digd, ie Oudevater geWoogen.

Vijanden. De Gefchiedenis wijst uit, dat de

Godgeleerde gefchillen tusfchen Voetius en Coccejus zomtijds door Staatkundige beweegreden gelterkt wierden. De Naavolgers des laatiteu neigden doorgaans tot Gemaatigdheid , en drongen fterk op de Gehoorzaamheid aan 's Lands HoogeMagten, waarom zij veelal bij 's Lands Overheden beter gezien waren dan die der Foetiaanen, die Kerk en Raadhuis wilden betreeden, en zich voor ijverige Vooritanders van het Huis van Oranje betoonden (*).

Nog ten, deezen tijde was te Oudewater in zwang eene gewoonte, zeer zweemende naar die oude Proefneemingen in de dagen van drieste Onkunde, Perfoonen , Van Tooverij befchuldigd , werden op de Waage dier Stad gewoogen. Van waar deeze dit Voorregt heeft, is onzeker. Hetgemeengerugtwil, dat het eene vergunning is van Keizer Carel den V, die dit middel zou bedagt hebben , om veelen, anders zeker de flachtöifers van het Bijgeloof, te redden. De voorzorgen, gebruikt om hunne onfchuld te doen blijken , verdienen , van wegen derzelver zeldzaamheid, vermeld te worden. De Perfoonen, van Tooverij verdagt 3 en des verklaagd , werden tot op 't hembde uitgekleed : dewijl het doorgaans

Vrou-

(*) Vie de Descart. par Baillet. Traj. Erud. CiiauIfEP. Arr. Voet. Bayle, Art. Desmarets & Tobie /indré. Epift Ren. Cart. ad C. K D. G. Voetjum. Thomas Elog. de Descartes, p. 84 & 1Ó4, MosHtlM Kerklijkt Qefchied. IX. D. bl- 232 enz.

Sluiten