Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Söo GÉSCHIEDEHIS

Willem be II.

Dood van Dore-

slaar,

en misnoegenven Strikland.

tot het neemen van verhaaste en geweldige maatregelen. De Moord van Ooreslaar. bragt hun op nieuw in de noodzaaklijkheid, om die voorzorgen zo verre uittehrekken, dat ze Carel oen If. bewoogen zich van hun Grondgebied te verwijderen (*).

Doreslaar, Zoon eens Preciikants tcEnkl.'uizen, Hoogleeraar te Cambridge, hadt de zijde des Parlements gekoozen, en was als édn der Fifcaalen tegen den Koning gebruikt. Dewijl hij beide de taaien verftondt, werdt hij als Refident des Parlements bij de Veréénigde Gewesten gezonden. Weinig dagen ma zijne aankomst in den Haage , Vervoegden zich eenige ijverige Koningsgezinde» , 's avonds, in zijne Herberge, drongen in de Kamer , en bragten hem om 't leeven. Niettegenftaande den onmiddelijken last, om de fchuldigen te vatten, hadden zij tijd om zich wegtemaaken , en niemand kreeg de duizend Guldens, door de Staaten van Holland beloofd aan

elk , die de Moorders zou aanwijzen (t). .

Walter Strikland, die reeds, zints zeven jaaren, uit naam des Parlements, zich in Holland hadt opgehouden , beklaagde zich , na Engeland oVergellooken, dat hij nooit ter Algemeene Staatsvergadering gehoor hadt kunnen verwerven, fchoon deSiaaten van Holland allen mogelijken ijver betoond hadden,

(*) Refol. Heil. 1649. bl. 25. 29. 80. Aitzema, 111. D- bl. 324.329. 367.377. Wicquef. Liv. UI. p. 155.

(f Rapin, Tom. IX. p. 19. Ludlows Mem. Vol. f* p, 251. 269.

Sluiten