Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dm NEDERLANDEN. 505

Bedieningen en Waardigheden , door de aflijvigheid zijns Vaders opengevallen : en , wanneer de Afgevaardigden, der bijzondere Gewesten ter Algemeene Staatsvergaderinge toegeftemd hadden in de opvolging van den jongen Vorst als Capitein-en AdmiraalGeneraal, wisten zij te bewerken, dat hij den-Eed aflei, niet alleen op de Injiruclie, reeds gemaakt, maar ook op die nog te maaken ftondt. Zij wederftreefden eene kleine beweeging, welke hij niet het Krijgsvolk maakte. Om hem te meer van hun te doen afhangen, en te toonen , dat hij zijne verheffing verfchuldigd was aan hunne vrije verkiezing, helden zij zijne inhuldiging tot Stadhouder van hun Gewest uit tot op het einde des jaars, omtrent acht dagen voor het tekenen van den Munjïerfchen Vredt , ten einde hij dit fluiten niet zou kunnen verwijlen. Zij kantten zich aan tegen het houden van eenige punten zijns afzonderlijken Verdrags met Spanje, als mede tegen alle zijne poogingen , om hulp te veifchaffen aan zijnen ongelukkigen Schoonvader, 't Valt ligt te bevroeden, hoe dusdanige flappen een fier , gevoelig en jeugdig hart moesten grieven. Nieuwe wederfpraak , in een en ander opzigt, verbitterde hem geheel , en boezemde hem geweldige maatregels in (*). Nauwlijks was de Vrede te M-anfler getekend, oS

de

(») Zie hier boven dit D;el, en Aitzema , II. D. bl» fc1.910.914. III. D. bl. 172. 173.

B 3

Willem,

de \l.

Sluiten