Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EER. NEDERLANDEN. 309

de hervormingen : het verminderen der wedden veeIer haoge en mindere Kr;jgs- en andere Amptenaaren, het vernietigen der Waardigheid van Generaal der Ruiterije , en eene verdere afdanking van Krijgsvolk , inzonderheid vijftig Compagnien uitheemsch Voetvolk, als meer aan den Prins van Oranje dan aan het Gerneenebest gehegr. Schoon deeze vóórhellen zeer fterke tegenkanting vonden bij de Algemeene Staaten en de beide Stadhouders, fchreeven egter de Gecommitteerde Raaden den Bevelhebberen der vreemde Vaandelen aan , dat zij nog twintig man van elk Vaandel hadden aftetrekken ,; 't welk vijfhonderd en tachtig Knegten 'bedroeg. Deeze Bevelhebbers, de Algemeene Staaten , de Raad van Staa.te, zijne Hoogheid , en de Stadhouder van Friesland, verklaarden zich éénpaarig tegen dit beftaan, en waren van begrip, dat de Algemeene Staaten behoorden te beveelen, dat men die van Holland zou tragten te beweegen, om de voorpenomene hervorming , zonder algemeene toeltemming, niet ter uitvoer te brengen. De Gemagtigden van Holland gaven hier op ten antwoord , niet te kunnen toellaan, dat de zaak, terwijl hun Gewest voorzat, in overweeging wierd genomen. Maar de Gemagtigden der andere Gewesten drongen , dat de Voorzitter het Befluit der Meerderheid zou opmaaken, of anders den Stoel aan Gelderland, dat laatst voorgezeten hadt, inruimen. De Gemagtigden van Holland verlieten hier op de Vergadering, om,*in een ander Vertrek, met de Gecommitteerde Raaden, over deeze netelige B 5 zaak

Willem de II.

Verdere verminderingdoor H*lr land aangedrongen , en gefchilien. daar uit gereezen.

Sluiten