Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 3"

van welken 'er negenentwintig ter hunner betaalingc Ronden, afdanken: de Prins van Oranje , die zijne redenen hadt, om de vreemde boven de Landsknegten te keuren, Helde een nieuw plan voor ; volgens hetzelve zouden ilegts eenige Compagnien gfcheet vernietigd, en andere verminderd worden; maar dit behaagde die van Holland niet, daar zij zich van Krijgsbevelhebbers zo wel als van gemeene Soldaaten wilden ontdaan : zij verwierpen dit plan (*). ' Zij weigerden ook te treeden in eene voorgellagtne onderhandeling met de andere Gewesten , vreezende, dat men hier mede voorhadt de zaak der afdanking te verwijlen , en gaven den Gecommitteerden, Raaden last, de Befluiten, bij hen op ditituk genomen, voor Paafchen ter uitvoer te brengen. De Algemeene Staaten vervoegden zich bij den Stadhouder, hem verzoekende, met zijn gezag tusfchen beiden te komen, om te beletteu, dat een afzonderlijk Gewest Krijgsvolk afdankte , 't welk bij Eede aan hun verbonden was. De Staaten van Holland beweerden , dat elk Gewest regt hadt, het affchalfen van nood'ooze kosten te vorderen, en men geen Gewest kon noodzaaken een ondraagbaaren last te torfchen. De Aljemeene Staaten klaagden , dat Holland zich reg en aanmaarigde , die alleen aan 't geheele Bondgenootfehap toekwamen , en de wet aan 't ganfche Gerneenebest wilde zetten (f).

Hoe

(*) Wicquef. Preuv. I. p. 427. 431. Liv.HI. p. 138. (|) Ziealdaar, p. 447.449. Ref.Holl.ïè^o. bl. 26.93. 115.119.123.

WhxbW

«E |l,

tó's'o,

Sluiten