Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6i4- GESCHIEDENIS

Wj.li.pm

de ff.

D.» ziak van den Admiraal de Witte en eenige Zte-Capiteinen*

De zaak van Wjtte Cornp.ltszoon de Witte verbitterde de Algemeene Staaten nog meer tegeri Holland , en bijzon Ier tegen Amfterdam. Deeze Vlootvoogd eener Vloote,na Brazilgezonden, was, zonderdes verlof van de Regeeringe gekreegen te hebben, te rug gekomen. De Prins van Oranje, wieu hij verllag deedt van zijne verrigtingen , hadt hem , bij raade van eenigen uit de Algemeene Staaten, doen vasthouden , en op de Gevangenpoort brengen : ten zelfden tijde lieten zij , door de Admiraliteit van Amfterdam, eenige Capiteins der Vloot van de Witte vatten. Over welken , zo wel als over den Admiraal , door hunne Hoogmogehheden Regters geüeld werden, gekoozen uit alle de Admiraliteits Coliegien. De Staaten van Holland klaagden, maar zonder vrugt, over de fchennis van hun Grondgebied , en de krenking van hun Oppergezag. De Regeering vart Amfterdam voegde haare regenverkiaaringen hier nevens , en, ziende, dat het niets Betekende, liet zij, door hunnen Hoofd - Officier de Gehangenen opgeëischt hebbende, en de Admiraliteit geen haast mankende , om dit verzoek intewilligen, de Sloien van de Gevangf-nisfe der Admiraliteit openflaan , en de Capiteii s op vrije voeten Hellen. De Staaten van Holland beweerden, dat de Algemeene Staaten, geen Pvegtsgebied hebbende binneri

van van eer Capelle, IJ. D. bl- 568 enz. oèt. 2S3.32& 327. D.<or welk een «eest hij jjedreeven werd, leert fces vervolg deezcr Géfchiedènisle;

Sluiten