Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52o GESCHIEDENIS

Willem be II.

Breede last, door de AlgemeeneS taaien aan zijne Hoogheid gegeeven.

(*) Wagenaar , Amji. V, St. bl. 77.

den en te betaalen, 't zou hun ook , zonder krenking van de Unie, volkomen hebben vnjgeflaan(*).

Geheel anders, en zeer euvel, werd dit opgenomen door zijne Hoogheid, die, daags naa de fcheidlng der Vergadering van Holland , op den eerften Pinx;erdag, met Graaf Willem Frederik, Stadhouder van Friesland, aan 't hoofd des Raads van Staate, ter Vergadering der Algemeene Staaten verfcheen, naa het houden der eerfte Predicatie ; vóór dezelve was de Raad van Staate reeds vergaderd geweest ; verwonende, dat zij, vernomen hebbende, dat de Staaten van Holland veel Krijgsvolks hadden afgedankt, in gevolge van een vdorgaanden last van hunne Hoog Mogenden , den Capiteinen hadden aangefchreeven , dat zij den Eed, die hen aan de Algemeene Staaten verbondt, zouden indagtig zijn, ïu zich , zonder uitdruklijk bevel, niet laaten aflanken. Met bijgevoegd verzoek, dat hunne Hoog ïvlogenden eenen Brief afzonden, van gelijken inhoud ; als mede, dat zij verder wilden bedagt zijn ap middelen tot ééndragt, rust en den meesten dienst

iran den Lande. De Heer Eissing , zeer aan

zijne Hoogheid verknogt, zat voor, en moest, 'sanJerendaags, die plaats , naar gewoonte , inruimen. De Griffier Musch , geheel aan 's Prinfeu belangen overgegeeven , ftelde , volgens een beraamd plan , een Ontwerp op, zo zonderling als vol van de noodlot-

Sluiten