Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 331

Fehap bleef vast in haar befluit, en eaf bevel, alles gereed te maaken , om zijne Hoogheid met de gewapende Burgerij en alle andere tekenen van eere als Madhouder te ontvangen. Doch, eer alles gereed, en twee uuren vroeger dan gezegd was , vertoonde zich de Prins daar ter Stede. Hij weigerde aantezitten aan den kostbaaren maaitijd, voor hem gereed gemaakt, en deedt zich , in eene bijzondere Kamer, door zijne eigene Bedienden, opdisfchen: door één van de Heeren aangezet, om ten minlten één dronk te doen, antwoordde hij fpijtig: Om met elkander te eeten en te drinken, zouden wij beter vrienden moeten zijn, dan tegenwoordig. Zijn ernstig aanhouden bij Burgemeesteren, om op de Geloofsbrieven der Algemeene Staaten in den vollen Raad gehoord te worden , werd volftrekt van de hand geweezen. Dit niet kunnende verwerven, begeerde hij, in den Raad gehoord te worden als Stadhouder. Burgemeesteren verzogten opening van 't geen hij den Raad wilde voordraagen: deeze weigerde de Prins eerst te geeven ; doch ontdekte , vervolgens , dat het zaaken waren, tot de Bezending betrekkelijk. Zij deeden hun best, om hem aftebrengen van deeze gedagten; doch te vergeefsch. De Raad , op nieuw vergaderd , befloot , zich te verontfchuldigen , hem -te deezer gelegenheid te ontvangen. L;it nam hij zeer euvel op, en voerde één derfleer.;n, gelast, om het befluit des Raads te ontdekken, die de m e mg nad.r wilde v?rklaaren , te g.;m<~iefe , d tt hij wel Duitsch verjlondt , en geen Uitlegger novdig hadt.

Zeer

Willem de II.

ft

Sluiten