Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35S GESCHIEDENIS

Willem

de II.

Het Verdrag was getroffen , eer de Bezending? met de reeds gemelde boodlchap, uit den Haag in 't Leger kwam : deeze kreeg hier van onderweg berigt, en trok te rugge : gelijk ook zijne Hoogheid wederkeerde, zonder een voet in Amflerdam gezet te hebben. Misfchien was hij 'tr, zijns ondanks, in gekomen, wanneer zommigeii béraadflaagden ,het Leger opieflaan, eenen uitval te doen, en den Prins te Amftelveen opteligten ; eenraadllag, die men wil, dat doorgegaan zou hebben , indien de Heeren Bikker denzelven niet belet hadden. Hoe kon dit

beleg ook mogt weezen, het bragt der Stad groote fchade, en den Handel een zwaaren krak toe. Men mogt zich nu het zeggen van Joan van Oldenbarnevelo herinneren , die , toen de Afgevaardigden van Amflerdam , in den jaare MDCXVIJJ, de Oppermogenheid der Algemeene Staaten fferk dreeven, in de volle Vergadering der Staaten van Holland hun te gcmoete voerde: Gij Heeren van Amherdam, gij drijft dit fluk nu zo flerk tegen uwe Medeleden; maar gedenkt, dat ik u voorzegge , dat de tijd zal komen , dat gij het anders verftaan , en dat gij andere inzigten krijgen zult, als het te fpade en niet te verhelpen zal zijn, en mogelijk in uwe eigen Stad(*).'

De

(•) Men zie die alles breedvoeriger, en met de aanhaalingen van ocrfpronglijlte Schrijveren bevestigd, bij Wagenaar, Fader'.andf. Hijlorie , XII. D. bl. 92 enz., vergeleeken met zijne Gcfchiedenis van Amflerdam , V. St. bl, 104 enz. Capel. Gea. II. bl. 174 enz. Basn. bl. 175 enz.

Sluiten