Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de II.

Willem de III. gebooren.

I

$63 GÉSCHlfeDÉNIS

de gehouden hadden : het Volk in 't algemeen , de Haagfihe Burgers, Krijgs-overften en Hovelingen, bedreevcn rouwe, en weenden op zijn Graf. Eenige Predikanten weidden uit in zijnen lof: één hunner verklaarde , dat God hem weggenomen hadt, dewijl de Wereld den Prins niet waardig was. Volgens hunne taal, zou de Staat in twist , verwarring en regeeringloosheid vervallen , dewijl 'er geen Koning, geenRegjer, meer in Ifra'èl was, en elk naar zijns harten goeddunken zou handelen (*).

Willem de II. liet geene Kinderen naa : nog eenige weinige dagen leevens zouden hem het genoegen gefchonken hebben van zich herbooren te zien in een Zoon, van welken zijne Egtgenoote, op den veertienden van Slachtmaand, beviel. Eene geboorte , zeer gefchikt, om de droefenisfe der beide Prinfesfen , de Moeder en de Gemalinne des Overledenen, te maatigen; bovenal die der jonge Vorstinne , door deezen vroegtijdigen dood beroofd van een beminnelijken Egtgenoot, wiens veelbeloovende opgang haar ten troost vetHrekte in de anders ouiiangenaame nagedagtenis van het treurig uiteinde haars Vaders. Doch dit fterven bragt te wege, dat die beide Vorstinnen, die nooit zeer met elkander Ifrookten , in grooter onéénigheid geraakten. Elk maakte eisch op de Voogdijfchap over den jongen Prins: deeze eifchen veroorzaakten de hoogtte gefchillen : de

Keur-

(*) Aitzema Herfl. Leeuw, bl. 40 — 45. Wicquef.

LiV. IV. P. 313. 330. 321,

Sluiten