Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

394

GESCHIEDENIS

WlF.lem

m II.

Het dak

d rr Mli ti: beflisi

wege, dat de Zeeuwen zo weinig als de Hollanders neigden tot het aanftellen van eenen Capitein - Generaal. Men mogt inbrengen , dat een Veld-

maarfchalk nooit genoeg gezags zou hebben , om zich door de voornaamlte Officie'en te doen gehoórzaamcn; dat de Graaven van Nas/au reeds weigerden bevelen van Brederooe te ontvangen; dat men gemaküjk de gevaarlijke gevolgen vart de eerzugt eens Luitenants zou kunnen voorkomen door eenbe-paalden en lirengen Lastbrief; en dat een Gerneenebest, waar in zo veele Brijdige belangen en jalouzijcn re:;en elkander gekant Bonden , niet zonder d kon weezen ; de invloed en de redenen v:m Holland haa'den over', en men fprak op de Groote ■Vergadering n et meer van de aanlïelling eens Capitehtt - Generaals (*).

No^thans 'nieiüt- lif t lang aan, eer men op het (luk der Militie, naa'veel gt fchils, deezo-bepaaling m'-k'e, ciat.be-. geeven van Patenten aan het Krijgisvoik, bij voorraad, en tot nader last der gezamenlijke B.'mcg.-noo en , zou (laan aan de Vergadering der Algemeene Skaten, met voorgnauden raad des Mail van Siaare, en op een Berigtfchrift, te hernamen door de biizondere Gewesten. Doch men zou f;een Knjgsvo k uit de Remmende Landfchappen mogen ligten, dan met kennis van de Staaten. ofde Gecommitteerde Réadeii, die , in zodanig geval,

de

(*) Refol. Holl. 1651. bt 2cS. Aitzema , Herftetdë Leeuw , bl. 234.. 136.

Sluiten