Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4oo GESCHIEDENIS

Willem ra II.

Zij vreesden Mannen, zo trots op het charaóter, 't welk zij bekleedden, en zo gevaarlijk door hunnen invloed op den geest des Volks, te verbitteren : zij koozen eenen middelweg, gefchikt om hen te vrede te hel» len, zender eene Onverdraagzaamheid intevoeren, die den Handel met verval , zo geen ondergang, dreigde. Het Befluit / waar toe zij het bragten, behelsde , „ dat de Staaten der bijzondere Provincien verklaarden, elk in den haaren , te zullen vasthouden en handhaaven de waare Christelijke Gereformeerde Religie , gelijk dezelve in de open„ baare Kerken deezer Landen tegenwoordig gepre„ dikt en geleerd werdt. mitsgaders, in den jaare „ MDCXIX, bij de Nationale Synode te Dordrecht

„ is bevestigd. Dat dezelve, zo bij elke Pro-

„ vincie in den haaren, als van wegen de Generali,, teit, in de Kwartieren, onder derzelver gebied behoorende , met de magt van het Land werde „ gehandhaafd , zonder te gedoogen, dat ooit bij ,, iemand daar in eenige verandering werde gedaan.

„ Dat de Gezindheden . die uitgefloten waren

„ van de openbaare befcherming , en alleenlijk ge„ doogd werden, zouden gehouden worden in alle „ goede orde en frilte , en op geene Plaatzen meer „ werden toegelaaten, dan zij tegenwoordig waren.

,, Dat de Plakaaten tegen de Pausgczinclen in

„ kragt blijven zouden * en uitgevoerd worden : eh ,, op het inkomen der Geestlijkheid zulk een voet beraamd , als , zonder krenking van den vrede, best kon gefchieden. w— De Ambasfadetirs en

,, vreemde

Sluiten