Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4oS GESCHIEDEN IJ

Willem

de II.

gen zulke Regters en Regenten , die zich zouden „ laaten omkoopen; of, geiijk vuile Spinnekoppen, ,, hunne netten wijd en zijd uitzetten, om iets te

vangen." De dankzegging aan Goi> , welke zijne reden floot, werd vervangen door eene plegtige dankreden in de Kerk, werwaards zich de Vergadering begaf : en werd, ter gelegenheid van het gelukkig eindigen , in de volgenue maand , door alle de Gewesten , een Daak- en Vreugdedag gevierd (*).

Kort naa het fluiten der Groote Vergaderinge, bekwam de Raadpenfionaris Kats , toen vierenzeventig jaaren oud, het dikwijls veizogte ontflag van deezen post, welke hij, naar het zeggen vanWicouEroRT, met groote flapheid en onagtzaamheid bekleed haai: dit is mogelijk niet zonder vooringenomenheid gevonnisd; fchoon met volle waarheid mag verklaard worden, dat hij geen groot Staatkundige was , en die tijden een Man van dieper doorzigt en rustiger aart zouden gevorderd hebben. Adriaan Pauwj Heer van Heemflede, die dit Ampt nogmaals bekleed hadt, werd 'er toe verkoozen. Niet zonder moeite liet hij zich overhaalen , om het anderwerf te aanvaarden, voor het afleggen van den Eed weluitdruklijk begeerende , dat hij van zijne bedrijven aan niemand, dan aan de Staaten van Holland znlVatfries-

land,

(*yAitzema, III. D. bl. 602. 604. Ilerfi. Leeuw, bl. 189-191-

Sluiten