Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN. 405

/^«//,rekenfchapzouverfchu!digdziiri; nimmer voor bijzonder gemagtigde Regters gei>eld worden; de Privilegiën des Lands ,°n dei Stad Jmf?er dam m't bijzonder, behouden ; Brieven van befcherminge en fchadeloosf.elling verwerven van de Staaten, en ontflaagen zijn van buitenlandfche en uithe?mfche dieniten. Zo droeg de Zoon van één der geflaagendfle Vijanden van Oldenbarneveld zorge , om het lot niet te ondergaan van den Staatsdienaar, aan wiens dood zijn Vader zo veel deels hadt. Hij hadt agt geilagen op het geen 'er onder zijns oogen omging , en gezien, hoe het veel gema'uijker toegaat dan men zich verbeeldt, om het Volk te misleiden , en de Hoofden des Lands te doen bukken: en dat het Willem den II. niet aan den wil ontbroken hadt , om de droeve tooneelen , eerst door Mauïuts vertoond, te vernieuwen. Men merkte , gelijk alle de laatstverhaalde bedrijven uitwijzen , den dood deezes jongen Vorsten aan als de herleeving der Vrijheid.

Geen Tijdperk ontmoeten wij vrugtbaarder in elendige uitkomsten voor de Vorsten. De geestdrift der Vrijheid fcheen de VolSen der aarde aanteblaa. zen, en dreef zommigen tot ongebondenheid. Eenige Throonen fchudden , anderen wankelden, en zommigen werden met bloed beylekt. De Engelfchen deeden hunnen Koning op 't Schavot onthalzen. De Turken bragten Sultan Ibrahim om 't leeven, de Algerijnen hunnen Dei; het Keizerlijk Gezin in China werd vermoord ; de Koning van Spanje

om-

WILLEM SE II.

Sluiten