Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4*4

GESCHIEDENIS

Staat** Regee-

R1.\C

Eerde ontmoeting tusfenenTromp en Bla-

h.Zm

ken, Iiadt men hier zo veel fpoeds gemaakt met de toerusting eener Vloote , dat de gewoone gebruik» lijkheden bij het neemen des befluits ten dien einde niet waren in agt genomen. In Bloeimaand, bevondt zich de Luitenant-Admirail Maarten Harpertszoon Tkomp in Zee met tweeënveertig Oorlogfchepen. Geduurende het leeven van Carel den ï. hadden de Schepen der Staaten de Vlag voor de Koningsfchepen geftreeken , wanneer deeze fterker in aantal of digt bij de Brit fche Kust waren: Tromp hadt last , om, ten aanziene van dit (luk, naar befcheidenheid te handelen, en zich niet te digt onder de Engelfche Wal te begeeven. 't Schijnt, dat de Staaten, met dit nieuwe Gerneenebest, zich op eenen gelijken voet wilden (tellen , en toonen, dat het ftrijken der Vlagge alleen een eerbewijs geweest ware voor de Koninglijke Majelleit , thans in Engeland vernietigd. Tkomp moest de eer van den Staat ophouden, ook niet dulden, dat men Schepen der Ferêénigde Gewesten in Zee onderzogt, ofnam , en ze, genomen zijnde, ware het hem mogelijk, herneemen. Door hard weer en tegenwind na de Engelfche Kust gedreeven , verzogt hij des verfchoohing, en ontmoette eene vriendlijke behandeling van den Commandeur te Douvres. Dan , weder na de Hollandjche Kust koers zettende, fereeg hij berigt van 't gevaar, 't welk zeven zeer rijkgelaadene Koopvaardijfchepen liepen, om onderzogt en genomen te worden, waaróp hij terftónd weder na de Engelfche Wal ftevende. Hier ontmoette hij vijftien Bark-

mtntS'

Sluiten