Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43S

GESCHIEDENIS

St&atsRecee-

r1kg.

(») Aitzema. III. D. bl. 739-752. Refol. H*ll. 1652. bl. 319. De Witt, Brieven , V. bl. 39.

handelingen der Engelfche Afgezanten , morde het eerst over denzelven, dewijl het de verhoopte voordeelen, in eene dwaaze verbeelding gefmeed , niet verkreeg. De vermeerdering der noodwendige belastingen , om de Oorlogskosten goedtemaaken , deedt hc-t misnoegen tegen de Regeering aangroeien. Het waande, dat de Vloofen grooter en beflisfender Zeeflagen zouden leveren , zo ras een Stadhouder, fchoon nog een Kind , was aangefreld. Niets oordeelde het natuurlijker , dan de verheffing van een Huis, het nieuw Rijksbefluur in Engeland zo vijandig: deeze zou den tro:s en de hardnekkigheid der Engelfchen vernederen. De verkiezing van eenen Stadhouder zou aan de wapenen van den Staat nieuwe kragt bijzetten , en meer eensgezindheids, als ook meer werkzaamheids in Krijgszaaken te wege brengen. Op het hooren, dat de Regenten van veele Steden befloten hadden, geenen Stadhouder te veikiezen, toonde het Volk zich misnoegd, en floeg tot muiten over. Het middelpunt deezer oproerige beweegingen was, de Haag , waar het Huis van 0ranje zijn verblijf hieldt, en veel gelds verteerde : 't Graauw begon met de veranderde Pilnfe-vaandels te mishandelen , en , bij nagt, onrust ie verwekken : ook ontbrak het niet aan Schimpfchriften , de tegenwoordige Regeering doorftrtjkende (f).

In

Sluiten