Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k-V ' >.ts-

Regee-

ju.\g.

In Cf/dcrlanden Over

fN*

komt dit ook in overweegiug-

verre

44o GESCHIEDENIS

ken dooi fchielijk en heimlijk heen te gaart! , en hun roorttel bij gefchriftt inteleveren. Z;j zouden deeze partij gek' ozen hebben , hadt de manur>edige de Witt zich d:a; tegen niet aangekant. Hij verklaarde, dn het oproerig gefchreeuw eener muitende menigte b:j hem no<>i: meer zou gelden dan het welzijn des Vaderlands en de bevelen van de Staaten , zijne Meesters ; dat hij , wat 'er ook van komen mogt, zich gehartigd vondt, om alleen den opgelegden last uittevoeren. Zijn voorbeeld bezielde zijne Medeafgevaardigden met moed. Voorzigtigheid met (landvastigheid paarende, deeden zij eenige Overltén en Knegten uit de nabijgelegene Bezettingen komen,begaven zich , van deezen vergezeld, na de Abtdfe, verwijderden het Graauw, en bragten den voorflag in den Zteuwfc'nen Raad. Schoon zij geen voldoenend , maar een verwijlend, antwoord kreegen, wederhielden zij, nogthans, voor een tijd, het ontwerp der Zeeuwen , waar in Goes en Zierikzee nog niet bewilligd hadden. De Afgevaardigden van Zeeland durfden het zelfs in de Algemeene Staatsvergadering niet voordellen (*).

In Gelderland en Oven sfel arbeidde men desgelijks, om een Capitein-Generaal aanteltellen; doch den Gevolmagtigden van Holland , derwaards gezonden , gelukte het tegereeder, dit ontwerp omverre

C) De Witt, Brieven , bi. 4. 11. ïi- 18. ao. j8. 41. 4:. 45. 48. 55.

Sluiten