Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 GESCHIEDENIS

StaatsRzgee-

risc.

den voor altoos te vervreemden, en die trotfchen, door doldriftigheid vervoerd, met een onverzoenlijk ken haat te vervullen, welke, den Oorlog voortzettende, een doodlijken flag zon toebrengen aan het Gerneenebest, en den Koophandel , den grondzuil van 't zelve, omverre rukken. Hij beweerde , dat het Gerneenebest, zich bepaalende tot het verdeedigen van zijne eigene zaak, zich veel ligter met hen zou kunnen verzoenen; dat 'er alle grond was, om te hoopen, dat de tegenflagen, hun toegebragt, de uitgeputte haat hunner Geldmiddelen, en de gezonde Staatkunde,welhaast,hun de oogen zouden openen , en tot het doen van gemaatigder voorüagen bevveegen. Deeze raad vondt ingang , en droeg de goedkeuring weg. Men bedankte den Vorst : en, om de fmert der weigeringe te verzagten, geliet men zich zijn ontwerp te prijzen , als een betoon van fchranderheid en heldenmoed; doch het geen de omltandigheden onaanneemelijk maakten. Dewijl 'er nog vrees overbleef, dat hij misfehien zou beproeven , wat 'er door het Volk te bewerken was, helden de Staaten van Holland vast , dat het geen Vreemdeling, door hoogheid van rang uitfleekend, vrij zou haan , zonder hunne toeftemming , in dit Gewest te komen (*). Het ftelzel, 't geen de Staaten , door dit gedrag,

toon-

(•) Charletox Hift. Liv. XIII. p. 462. Thürloe's Papen, I. p. 390. 625. Secr.Ref. Heil. 13 Maait 1653* bl. 6. Ref. Holl. 1653. bl. 368. 396,

Sluiten