Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 457

net Oranje - papieren en Pluimen op 't hoofd , met een Vaandel en Trompet, zich gereed gemaakt, om hem te ontvangen ; doch, de Prins te laat in den avond aankomende, verzamelden zij, 's anderendaags, voor 't Hof. Men vertoonde den jongen Vorst voor 't venfter. Op dit gezigt rees 'er een vreugdegeroep : Lang leeve de Prins ! Dit ging den Haag door. De Staaten van Holland, weinig in hun fchik, en, vreezende voor deeze beginzelen van oproer, zogten dit met geweld te fruiten. Dan de Burgers, des misnoegd , vielen aan op 't Huis des Fifcaals, en fmeeten de glaazen in: zij pleegden dergelijke ongeregeldheden aan dat der Heeren van Dordrecht. Alle de Hoofden der Loevejleinfche Faclie fcholden zij voor Schelmen, Verraaders , en Vijanden van den

Prins. Enkhuizen ftrekte ten tooneele van 't

gevaarlijkst oproer. Het Volk begon met de Wervers te dwingen, dat zij den naam des Prinfen van Oranje moesten gebruiken. Vervolgens plunderde 't zelve het Huis eens rijken Burgemeesters , onder voorwendzel , dat hij den Engelfchen begunstigde. De Staaten zonden Krijgsvolk derwaards , om de Muitelingen te beteugelen; doch het diende, om hen tot nog meerder wederbarstigheids aantezetten: zij plaatsten de Oranje-vaandels op de Toorens , en eenigen op de Wallen : Vaartuigen , die de Soldaaten aanvoerden , werden met het gefchut afgeweezen. De Gelastigden der Staaten vonden de Poorten gefloten , en men weigerde dezelven binnentelaaten ; zij werden , op den Zeedijk , kwalijk te

woord

Staats-

RlGEBr1nü.

Sluiten