Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

458 GESCHIEDENIS

StaatsRegee.

RING.

woord geltaan. Tot geweldige maatregelen durfden de Staaten, in dit hachlijk tijdsgewricht, niet befluiten : zij wagtten tot het eerfte vuur deezer dolle woede eenigzins bedaard was, wanneer, op nieuw, Afgevaardigden derwaards toogen, die zich van eene welgelukkende list bedienden. Een Staaten - Boode liet de klok trekken : het Gemeen , verwonderd en nieuwsgierig, of, en op wiens last, 'er iets zou afgeleezen worden, fchoolde zamen: onder het voorleezen , kwamen , van den Zeekant, de Soldaaten binnen de Stad , die zich , eer het bijkans iemand wis:, meesier van de Wallen , het Gefchut en 't Magazijn maakten. Het Volk, zich dus verrast en overmand ziende, liet af van iets baldaadigs meer te

onderneemen. De Regeering te Haarlem,

verbaasd over deeze onlusten , waar van haare Stad niet geheel vrij was, geloofde , aan de Staaten den voorflag te moeten doen, om den jongen Prins tot de Waardigheid van Capitein-Generaal te benoemen; doch de Raadpenfionaris de Witt , zich bedienende van het wonder vermogen zijner overredende welfpreekenheid, wist hen van dit gevoelen aftebrengen (*).

Gelukkiger fiaagden de Voorflanders van het Huis van Oranje in Zeeland. Zij wisten daar het Gemeen in beweeging te brengen, en , in de Regeering van

Goes

C) Aitzema, III. D. bl. 825. Wicquef. Liv. VII. p. 380. 383. Tiiurloe's Papen , L p. 229. 252. 314. 334- 34i". 3^4' 459- **r' aM> Merc-l6^' bl'öo'*s*

Sluiten