Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsie kg kering.

A88 GESCHIEDENIS

niet aan Cromwell , noch aan de Staaten van Holland te wijten: wij kennen de Witt , wij kennen de vijf of zes voornaamtte Hoofden van deeze Kabaal, den Huize van Oranje onverzoenlijk vijandig. De Citfluiting is de vrugt van hunne trouwlooze inboeztmingen en heimlijken handel. Te ver¬

geefsch fchreefde Protector den Staaten van Zeeland, om de kwaadaartige uitlegging, welke men aan het verborgen gedrag van Holland in deeze onderhandeling gaf, te wederleggen. Te vergeefsch verzekerde hij hun , dat hij nooit den Vrede zou aangtno. men hebben, zonder deeze voorwaarde der Uitfluitinge. Te vergeefsch betuigde hij, dat deeze Vrede zou dienen tot voortplanting van den waaren Godsdienst en zuivere Godsvrugt , en dat hij God van geheeler harte badt, om dit werk te doen ftrekken tot eer van den Heere , tot bevordering van de veiligheid en vrijheid der beide Gemeenebesten, en totbefchaaming hunner Vijanden. Dit alles diende alleen, om de zodanigen te verfterken, die dagten, dat Cromwell en de Loevejleinjche Factie zich veréénigden in hunnen haat en belangen tegen de Huizen van Stuart tn Oranje. Zulks hadt te meer fchijns, daar veele Regenten in Holland zich reeds verbonden hadden, nimmer eenen Stadhouder te benoemen , en dewijl de Staaten van Holland, hoe meer het Volk zich ge. negen toonde tot de verheffing des Prinfen van Oranje, ook des te fterker tegen dezelve hadden aangewerkt (*). , Deeze (*) AitzÉMA, III. D.bl. 927 ecz.935-937. Wicquef.

Liv.

Sluiten