Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5i6

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

RING.

Vervolgens ontwierpen zij een Berigtfchrift voor het O verhoofd des Krijgsvolks, ter hunner betaalinge ftaande. Volgens hetzelve, zouhij geen Stadhouder of Capitein- Generaal van eenïg bijzonder Gewest mogen zijn, geene vreemde Mogenheid mogen dienen , noch mogen liaan na het Stadhouderfchap van Holland. Ook zou hij zijn Ampt flegts één , of, ten hoogden , twee jaaren agter een mogen behouden. Over den opgemelden Brief viel veel op- en wederfpraaks. Friesland, door Gelderland en Groningen gerugdeund , beweerden , dat de aauftelling eens Veldmaarfchalks van de Algemeene Staaten en de meerderheid der Hemmen afhing. De Staaten van Bolland beweerden, in een wijdluftig Vertoog, dat elk Gewest volkomen gezag hadt over het Krijgsvolk, te zijner betaalinge ftaande , en dat de Algemeene Staaten geen vermogen hadden, om,bijoverflemming, zulk een Overhoofd over 't Krijgsvolk der gezamenlijke Gewesten aantedellen ,• 't welk ook gezag zou voeren over het Krijgsvolk van een Gewest, 't welk in de aanltelling des Overhoofds niet hadt bewilligd. Toonende, dat alle voorbeelden van het tegendeel, in 't midden gebragt , inbreuken waren , die een oorfpronglijk en fhndhoudtnd regt van Oppermogenheid niet konden vernietigen. Zij bragten bij, wat men in oude Gemeenebesten gezegd of gedaan hadt tegen de volduuring der Veldheerfchappen.. De Friezen inzonderheid venmanende te bedenk.n , welke lloute en roemrijke flappen hunne Voorvaders deeden tot bewaring van de Vrijheid.

Sluiten