Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staatj-

tUtfEfi-

kind.

Vredesverdragen met

de Af.-icaanen.

fens gelast, om den Vrede met die van Salé te be* vorderen en te fluiten. Op zijne uitreize ontmoette hij den Engelfchen Admiraal Blaaice , aan 't hoofd eener Vloote. Deeze twee grootfle Zeehelden van hunnen tijd hadden elkander nooit gezien dan in 't vuur des Zeeflags , en waren blijde de gelegenheid aantetrelfen, om wederzijds blijk te geeven van de hoogagting en .'genegenheid , die groote Mannen elkander toedraagen. Naa het groeten met de Vlag, Volgens gewoonte , en het doen van eerefchooten, zonden de Vlootvoogden elkander eenige ververfchingen tot gefchenk , vergezeld van hartiijke vriend1'chapsbetuigingen. Blaake hadt de edelmoedigheid, om de Ruiter berigt te geeven van de kund. fchappen, door hem opgedaan , wegens de gefield» beid der Rooveren in de Middenlandfche Zee. Te Cadix bewerkte hij de wedergave van een Hollandsen Schip , als een Prijs genomen en opgebragt, den Hertog van Medina Ceu door redenen en bedreigingen noodzaakende tot het ontflag. Den tocht vervolgende , kwam hij voor Algiers; doch vondt het onmogelijk, tegen die Roofflad , of de daar liggende Schepen, iets met voordeel te onderneemen.

Naa verfcheide kleine en overwinnende ontmoetingen met de Algereinfclie en andere Africaanfche Roovers» kwam de Ruiter op de Reede van Salé, en floot den Vrede met Abdala Ben Md Muhameth BenBuker, Prins vanftz,enHeervanZj«V/en Noord - Salé. Op zijnen hertocht vermeesterde hij verfcheidene Rooffchepen der Barbarijnen , die

met

Sluiten