Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 541

de wijk na Silefïin; waarop de meeste Landfchappen zich aan den Koning van Zweeden onderwierpen. Dantzig was de eenige Stad, die de Pfjorten voor den Overwinnaar gefloten hieldt, en een be'eg afwagtte. De Staaten had len te veel belangs bij de vrijheid der Oostzee, om deeze uirgeftrekte vermees teriHgen met een onverfchtlÜg oog ie aanfehouwen. Zij befloten, eene Vloot derwaards te zenden , tot beveiliging van den Koophandel, zonder zich re'hooren aan de Vertoogen van den Zveedfchen Rcftdent. Men begon voor 't verlies van Dimzig te riuaten, en wagtte niet, dat dezelve om onderHand verzogt. In Bloeimaand des jaars MDCLVI, ftak's Lands Vloot, onder den Luitenant-Admiraal Obdam en den Luitenant-Admiraal de Ruiter , in Zee, en ftevende na de Zond, met la<t, om den Koophandel te befchermen , en Dantzig te ontzetten. Obdam trok na Koppenhagen , waar de Koning van Denemarken hem met de Ridder-orde des Oliphants vereerde. De Vloot, zich op de hööfte van Dantzig onthoudende, verijdelde alle maatregels, om die Stad van den zeekant aantetasten. De Koning van Zweeden, wien 't Krijgsgeluk in Poolen den rug begon toetekeeren, ftondt veerheld over dit mislukken van zijnen toeleg (*). Der Staaten Afgezanten bedienden zich van deeze

omOO Thurlqe'i Papers, Vol IV. p. 93. Brandt,Leeven van de kuiter, bl.70 95. Air/ema, III. D. bl.

I272.

FL Deel. 2. St. &

Staats»

Regiering.

Re Staa-

ren doen bet beleg van Dantzig opbreeken.

Sluiten