Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55o GESCHIEDENIS

door drift vervoerd over de paaien , aan zijne Staatzugt voorgelteld, dreigde de Hollandfche Afgevaar. digde* te doen vanen. De Koning van Deenemarken , die de Hollandfche Vloot wilde houden tot dat hij zijne ï'ehade geheel vergoed zag, was doof op alle voorllagen van Vrede. Toen Vogelzank. hem , op een dreigenden toon , fprak , van hem tot den Vrede te dwingen , betuigde Frederik., „ dat de „ Duivel zelfs, hoe boos hij ook mogt weezen,

hem 'er nooit toe zou noodzaaken." Hij beklaagde zich, dat de Hollanders hem bedroogen en al dat leed berokkend hadden. Veel moeite kostte het hem, het Haagfche Verdrag te doen onderichrijven. Eindelijk belloot hij; doch niet dan na verzekering ontvingen te hebben , dat men zijne toeftemming verzogt, om zijn Vijand in 't ongelijk te Hellen. De Koning van Zweeden wilde zich op geenerlei wijze laaien overhaalen. „ Nooit," fprak deeze trotfche Vorst, „ zal men zeggen , dat mij de wet is voor,, gefchreeven door Bootsgezellen en Kooplieden, „ die de éénen hunnen Koning afgezwooren , en de

anderen hunnen Koning vermoord hebben , wier „ handen nog rooken van Vorstenbloed (*)."

De Engelfchen , op den Koning van Zweeden niet3 hebbende kunnen verwinnen , koozen ichielijk de

par-

(*) Basnage, bl. 557—-5^°« Mem- de Ludlow,

II. p. 261. Aitzema, IV. D. bl. 396 400' Ment.

ie Tirlom. p. 276. Puffend. Ut. VL Db Witt, Brieven , IV. D. bl. 63. 170.101.

Staats-

ring*

Sluiten