Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

56a GESCHIEDENIS

Staats-

RliGEEKUMra

ftondt ten uiterflen verfleld; doch wilde desniettegenftaande den Perfoon zien. Fleming kantte 'er zich tegen aan; maar de Koning bleef bij zijn ftuk, en de Perfoon wierd binnen gelaaten; bij vertoonde een oud eerwaardig Man, met een langen grijzen baard, gekleed in een gemeenen grauwen rok: den Koning aanziende, en toefpreekende,verklaarde hij, dat hij de Perfoon was, dien hij verlangde te fpreeken, en wel geheel alleen, over zaaken van het ui-

terfle aanbelang. > De Koning denkende, dat

het misfchieu eene boodfchap van zijne Zuster was, en nieuwsgierig om den uitflag van dit vreemd voorval te verneemen, verzogt Fleming te vertrekken , 't geen deeze weigerde, tot de Koning hem ter zijde nam , en verklaarde, dat hij geen gevaar zou loopen van zulk een oud Man , tegen welken hij wel op mogt, en belastte hem heen te gaan.

Zij bevonden zich niet alleen, of de Vreemdeling floot de deur, (dit deedt den Koning denken, dat'er iets euvels mogt gebeuren ,) doch de Vreemdeling viel op zijne knien neder, deedt zijn zeer kunstig gemaakt masker af,en ontdekte, dat hij Mr. Downing was.

De Koning ftondt niet weinig verfteld over deeze ontdekking; doch Downing liet hem geen tijd tot bedenken, hem onrr.iddclijk verklaarende, hij hoopte , dat, zijne Majelleit hem alles zou vergeeven, wat hij gedaan hadt, geduurende den tijd des Opftands tegen 'sKonings belang; hem verzekerende, dal* fchoon hij thans in dienst was van den Rijks -everwel-

Sluiten