Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN.

geluk gewenscht en gevleid door alle de Mogenheden, die hem, ten tijde zijns ongeluks, verfmaad hadden (*). 't Geluk volvoerde, zegt Voltairë, 't geen de Franfche en Spaanfche Staatsdienaars met roem zouden hebben kunnen onderneemen. Doch men mag wel zeer twijfelen, of hunne tusfchenkomst niet veeleer zou geftrekt hebben om de zaak te verbrodden; en of de Engelfchen, nu ingenomen met het denkbeeld, dat de Vorst zijne herftelling pan hun alleen verfchuldigd was, niet zouden geweigerd hebben , hem als Koning te groeten, wanneer twee Volken, even zeer bij hen gehaat, dit fluk hadden aangedrongen.

Misfchien zouden de Engelfchen liever den Koning van de Veréénigde Gewesten ontvangen hebben , indien derzelver Staatsgefteltenisfe toegelaaten hadt, deel te neemen in fchitterende onderneemingen van eenen twijfelagtigen uitflag. Men was hier van de Rijks-omwenteling niet verzekerd, dan voor de tijding dat de Koning te Londen in 't openbaar was uitgeroepen. De Algemeene Staaten en de Staaten van Plolland zonden Gemagtigen, om hem te Breda te begroeten, en de laatlten verzogten, dat hij den Haag met zijne tegenwoordigheid wilde vereeren. In Breda werd hij zo deftig onthaald, dat niemand zou kunnen gelooven,dat, nog korten tijd geleden, het komen in die Stad hem verboodenwas. Hadt die Vorst reden, om misnoegd te weezen over

de

(*) Basnage, p. 603.

Staats» Regeering. :

Eere Carel den IhinHolland beweezen.

Sluiten