Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 595

en de Venetiaanen aan , en begonnen zelfs den Koophandel der Hollanderen te belemmeren. Dit flaatkundig nieuws verwekte overal zeer groote gisting }n de gemoederen. „ De Witt nam daar uit," zo d'Estrades fchrjft, „ aanleiding, als uit eenever,, afgdegene omllandigheid, die zeer gefchikt was,

om zijne oogmerken te verdonkeren tot het doen ,, van voorflagen, gefchikt om de gezindheden der

Staaten te ondertasten nopens her ontwerp van „ Frankrijk , en het aangaan eener Verbintenisfe

met die ontzaglijke Magt tegen Vijanden, die rog s, te meer te dugten waren van wegens hunne wreed„ heid en Godsdienst." Hij berigtte den Koning zelfs, dat de Witt den Hollanderen zo groot eene vrees voor den Grooten Turk hadt ingeboezemd, dat zij geene afidere toevlugt vonden, dan zich op het

nauwile met zijne Majelteit te veréénigen (*), -

Hij moet de zaak magtig vergroot hebben , gemerkt de Staaten van Holland intusfchen geen gehoor wilden verleenen aan eenigen anderen voorflag, dan. die de verdeeling uitflelden tot op den dood des Konings van Spanje, die den derden van Wijnmaand des jaars MDCLX1II. werd aangenomen.

Lodewïjk de XIV. hadt te veel verflands , om zich te laaten beleezen door zulk een vertelzeltje zijns Afgezants. Dp vrees voor den Grooten Turk , die

n°g

(*) d'Estrades, IJ. p. 244. 250. 332. 344. 345. 387, 789.417,427. III. 325. DeWitt, Brieven,1. D.bi.581, 593. Basnage, bl. 588. 639.

V 4

StaatsRegeering, j

Sluiten