Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats.

Hr.gee* *g.

Staat der Kunsten en Wee tenfcbappea.

I i I 1 «

3 < ]

I

6H GESCHIEDENIS

den hoed op, zonder te ontdekken, hoefraai ze ge* hoonid zijn ? Bovenal beweerde hij, dat het Land nabij den ondergang was, om dat men aan de Geestlijken een zo fchaars onderhoud gaf (*).

Men zou bijkans, uit dusdanige Haaltjes, denken, dat de Inwoonders der Ferêénigde Gewesten weder tot de barbaarsheid vervielen ; doch 'er zijn andere Gedenkitukken van goeden fmaak. Op de Nederduitfche Letterkunde zullen wij niet fiilllaan: deez© bleef in den zelfden haat, waar in Hoofdt en Vondel dezelve gebragt hadden : en genoot de laatstgemelde, tot eenen hoogen ouderdom, de eer van als ;en voorbeeld der volmaaktheid in de Dichtkunst tangezien te worden. Hij hadt, gelijk alle fchep>ende Vernuften, eene menigte vanNaavolgers,en, mder deezen, Dichters van naam, die altoos hunnen oem zullen houden, terwijl eene menigte armhartige lijmers in de verdiende vergeetelnis begraavenblijft. ^ats behieldt bij de Landzaaten in 't algemeen den rerworven roem, en werd geleezen van allen; de geneenzaamheid der onderwerpen , door hem behanleld, de fchildeting en menschkunde behaagde. Mauwkeurigoeid , fmaak en grootsheid zoekt men te 'ergeefsch in zijne Werken. Regneuus Neuhuius van Leeuwaarden , en Ant. Thysius , Hoogeeraar te Leyden , Baken uit in 't behandelen der Zomeinfche Lier (*). Nutte

(*) frugthoze Biddag, of'vrijmoedigonderzoek, 1655.

(f) Paqüot Mem. de F Hifi. Litudes Pais- Bas,Tom. JU. p.171. & XIV. p. B78,

Sluiten