Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

REfcEEï11kg.

*t Begin der vijandl jihedeadoor de Engel • '(chen.

4 GESCHIEDENIS

r

ren op de voordee'.en huns Vaderlands in ligging, vrugtbaarheid, volkrijkheid , en ftoutheid van Zeelieden, zo verre uitfteekende boven de Verèènigde Gewesten. Zij hadden zich moeten bevlijtigen, om hunne Mededingers te overwinnen door zuinigheid en wakkerheid; doch deeze middelen waren van eenen te langzaam werkenden aart voor 's Vohs driftigen aart: het oordeelde, het veel gemaklijker en korter weg, door geweld hunne Mededingers te verpletten , en cp dien ondergang hunnen opgang te bouwen. CapvEL de II. ontdekte , met een hartflreeleud genoegen, volksneigingen , zo zamenftem« mende, om zijrie heimlijke oogmerken tegen Holland te doen gelukken. De Hertog van York , zijn Broe. der, veel ijveriger Cathólijk dan hij, haakte met nog meer drifts na de vernieling van een Gemeenebest, aangemerkt als het bolwerk der Hervormden , en de bron van die Staatkundige en Godsdienstige begrippen, die Casel den I. zo veel ramps gebrouwen hadden. De Hertog, Opperadmiraal van Engeland, was wonder bedreeven in Zeezaaken, en hoopte een glorieipocr inteflaan, 't Welk hem in Engelend een aanzien zou geeven , 't geen hij grootlijks behoefde.

Reeds , in den jaare MDCLXI, hadt Robert Holmes de Vastigheden der Staaten in rffricaaangetast , onder voorwendsel , dat die geheele Kust, tot de Kaap de Goede Hoop , den Engelfehen toekwam (*).

In

(*) ArrzEMA , 1V.D.W. 755. en V. D. bl. iss.

Sluiten