Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer NEDERLANDEN.

9

van, meermaalen over dit ftuk gefchreeven, hadt altoos verzekerd , dat 'er niets aan was. Door Carel den IL op nieuw gelast, dit geheim te doorgronden, vervoegde hij zich bij den Raadpensionaris de Wiït , met de Itoute vraage, of de Ruitp.r , gelijk het gerugt liep , last hadt, om na de Kust van. Africa te zeilen ? met bijvoeging , dat een eerlijk Man de waarheid , in zulk een geval , niet moest vermommen. Da Witt wist niet alleen de nieuwsgierigheid van deezen onvoeglijken Vraager, die hem een geheim zogt te ontwringen , te leur te Mollen, maar hem ook, zonder de regelen der goede trouwe te overtreeden , tegen verdenking te verzekeren, zeggende: De Staaten van Holland hebben aan d e Ruiter geen last gegeeven, waar over de Koning, uw Mee/Ier, ongerust behoeft te zijn. En wat den Algemeenen Staaten aangaat, daar van behoef ik u niet te zeggent, gaande daar niets om, 't geen gij'niet uitvorscht, zo dat gij het uit mij niet behoeft te hooren. Downing , al te hoog van zichzelven gevoelende, om te denken, dat hij om den tuin geleid wierddoor een Hollander, verzekerde den Koning, dat de Ruiter niet na Guinea gelievend was (*).

De Koning van Engeland, in korten tijd , eene magtige Vloot uitgerust hebbende , zette de vijandlijkheden voort. Deeze ftak , onder hevel des Hertogs van York , in.Zee, en nam honderd en dertig

Koop-

(*) De Witt , Brieven, IV. D. bl. 379.388, Brandt s i,eeven van de Ruiter, bl. 318.

A 5

StaatsRegee-

ring.

Openbai<

re vijandlijkhedender Engelfehen,

Sluiten