Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Staatsregering.

Carbide IL verklaart den Oorlog aan den Staat,

1665.

Koopvaardijfchepen, met Wijn en Brandewijn gelaaden, uit Frankrijk hziwaards zeilende : op alle de Nederlandfche Schepen , die zich in Engeland bevonden , werd beflag gelegd, 't Verfcheeldc weinig, of eene andere Engelfche Vloot van zeven Schepen, onder het beleid van Thomas Allen , maakte zich meester van de rijke Smirnafche Vloot, die na Holland op weg was. De drie Oorlogfebepen , tot derzelver beveiliging gezonden , weerden zich met de Koopvaarders zo dapper , dat de Engelfehen fiegrg twee Schepen in hunne magt kreegen. Capitein Pieter van Büakel fneuveide in 't begin des gcvegts (*).

Van Gooh , der Staaten Afgezant aan 't Engelfche Hof, liet middelerwijl niet af van klaagen over de aangedaane vijandiijkheden , en zogt, door bemiddeling, de Vredebreuk te voorkomen : dan men voerde hem , in 't einde, te gemoete, dat hij zich vrugtloos alïloofde; dat de verwijdering tusfchen de beide Volken te groot geworden was , om , zonder openbaaren Oorlog , weggenomen te kunnen worden (f). Hier op volgde een openlijk verlof des Konings aan zijne Onderzaaten , om hunne fchade te verhaalen op de Schepen en Goederen der Ingezetenen van deesen Staat, en voorts eene Oorlogsveren Rapin, IX. p. 227. Notul.Zeeh 1664. bl. 295. De Witt, Brieven, IV. D. b!. 387. 411. 413. Brandt, Leeven van tic Kuiter, bl. 376. U) De Witt, Brieven, IV. D. bl. 439.

Sluiten