Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bes. NEDERLANDEN. 19

in hem verwekte. Het pligtverzuim éeniger Bevelhebberen werd onderzogt en voorbeeidlijk geltraft. De drie meest fchuldige Capiteins werden ter doodftraffe verweezen , en met musketten doodgelchooten: drie anderen zagen hunnen Degen voor hunne voeten door Beuls handen] verbreeken , en hoorden zich eerloos verklaaren: twee moeiten hun 's Lands dienst verlaaten. Cortenaars Opperffuuraian,die, naa deszelfs dood , het Schip van den Vijand hadt laaten afdrijven , aanfchouwde , met den ftrop om den hals, de frraffe der anderen , en werd, voorts, eerloos verklaard en gebannen. Capitein de Haan , die een Engehch Schip genomen hadt, kreeg eene vereering van tienduizend Guldeus. De verdiensten der gelheuvelde Helden hieldt men naderhand in gedagtenisfe, door voor den Heer van Wassenaar ,iri de Groote Kerk, in 's Gravenhaage , en voor Conte naar , in de Groote Kerk, te Rotterdam , pragti ge Graflieden opterigten.

De Witt ving eene heimlijke onderhandeling'aat bet de Engelfche Misnoegden: 'er deedtzicheenigf hoope op, dat dezelve zou flaagen; doch zij, die ir deeze Verbintenis zouden treeden , werden afge fchrikt door de haatlijke en trouwlooze wijze , o] welke men Carel den 11. de drie Regters zijns Va

ders hadt overgeleverd (*). Men vaardigd

allerwegen Boden af, om de drie uit zijnde Vloc

ten te waarfchouwen. Tromp hadt, bij zijn

w

(») d'Estbadss, IIL p. ai8. De Güicae, P.7U B s

Staats»

RING.

Straffe voor 'c pligtverzuim van eenige Officie, ren, ea eerbeloö' ring aan de Dap. peren.

1 Het gedrag van

; T.ro-mf.

> e

Sluiten