Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£6 GESCHIEDENIS

Staats-

ItEC^E-

rii\g.

De Korring van Deensmerkenverklaart zich voor de Staaten.

behouden in 't Vaderland. Een zwanre florm hadt de Vloot verftfooid , en dit veroorzaakte her verlies van eenige Oost -Indifchen en Koopvaarders, die den Engelfehen in handen vielen De Vice - Admiraal Aart van Nes geraakte met een gedeelte der Engelfche Vloot in een fcherp gevegt, en dwong ze aftehouden. Niets befliafeadS viel 'er op Zee voor tusfchen de Vlooten, die door fïorm fteeds elkander miszeildm. Het Gemeen gaf de wijt hier van aan de onkunde en 't gebrekkig beleid van de Gemagtigden der Algemeene Staaten, en aan tweedragt tusfchen de Witt en de Ruiter. De Vlootvoogd ontkende dit laatfle voluit, en de Raadpenfionaris werd voor zijnen gedaanen dienst op de Vloot door de Staaten

van Holland bedankt. Andermaal flak dezelve

in Zee, om den Vijand in Duins aantetasten. Tegenwinden beletten deezen toeleg, en eene algemeene ziekte op 's Lands Vloot deedt dezelve , in 't begin van Slachtmaand , na 't Vaderland keeren , en den Zeekrijg deezes jaars eindigen (*).

Het voorgevallene te Bergen, 't welk de verwag* trflg der beide Partijen bedroog , bepaalde , buiten twijfel, den Koning van Dienemarken, die toen tusfchen beiden hing , of hij de zijde der Staaten, of Van Engeland zou kiezen. De Heer van Amerongen, Staatfche Afgezant aan 'tDeenfche Hof, zogt alle de kunstenaarijen van den Engelfehen Staatsdienaar

(*5 Brandt, Leeven van de Ruiter, W. 409,456". Aiïzena, V. D. bl. 482-484,497.500,560.

Sluiten