Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN.

naar Talbot te verijdelen. Hij bediende zich van alle middelen, door bekwaameOnderhandelaars aangewend ; doch geen hadt meer vermogen op het gemoed eens baatzugtigen en inhaaligen Konings dan de aanbieding van eene groote geldfomme, waarvan Frankrijk de helft zoubetaalen. De Deenfche Vorst ging een Verbond met de Staaten tegen Engeland aan, 't welk in 't volgend jaar MDCLXVI. bekragtigd werd , gelijk aan 't geen hij voorheen heimhjk met Engeland tegen de Staaten gefloten hadt: hij zou voor de hem opgefchootene penningen eene Vloot in Zee brengen. Hij durfde , nogthans, zicb openlijk geen Vijand van Engeland betoonen , eei hij in ftaat was den Oorlog te voeren : en, daar ht vlamde op den buit van alle de Engelfche Schepen die zich in zijne Havens bevonden , wilde hij ziel tot niets verbinden, of hij moest verzekerd weezen dat het Verdrag een tijd lang geheim zou blijven Nogthans kon dit Verdrag niet gelden , zonder b< kragtigd te zijn door de bijzondere Gewesten d< Feriénigde Nederlanden , en in die talrijke Vergi deringen niet voorgefteld worden , zonder geva: van ontdekking te loopen door de openbaare en hein lijke Begunstigers van het Huis van Oranje en v£ Engeland. In deezen belemmerenden toeftandnamf de Witt met de zijuen hun toevlugt tot eenen bi tengewoonen flap, en wisten middeLte vinden , o het Verdrag door de Staaten der bijzondere Gewe ten te doen bekragtigen , zonder dat zij het gezi hadden. Eene handelwijze, zonder voorbeeld ,' c

Zl

Staats»

Regee-

ring.

i

( 1

I

g

r 1nn ims:nie

Sluiten