Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3ó GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

I RïiN'G»

verlegenheid: aan den eenen knnt begreep hij zijne verpligting tot het naakomen van het Verbond , en aan den anderen kant zag hij duidelijk , hoe zulks diende om de Staaten bekwaamer te maaken tot het dwarsboomen zijner verreziende oogmerken in de Spaanfche Nederlanden. Ook liep hij gevaar , om zich voor altoos te vervreemden van Carel den 11, wiens goede genegenheid te behouden hem geen. zins onverichillig was , dewijl hij hem eene opene kaart aanboodt in alles, wat hij omtrent de Nederlanden wenfehen kon. Zelfs hadt hij beloofd , den Franfchen Vorst met al zijn vermogen in die bemagtiging te helpen , indien deeze hem bijftand beloofde, in gevalle zijne Onderdaanen, op welken hij het minst niet kon vertrouwen , weder tegen hem opHonden. Deeze aanbiedingen vonden te meer in. gangs bij den Koning van Frankrijk , dewijl hij, met de Ferèénigde Gewesten verdraagende , een gedeelte dier Landen zou moeten afltaan, en Engeland geen voet gronds begeerde. Daarenboven hadt hij hoope, om van Carel den II. ter wedergave te verkrijgen Acadie , welker bezit het lot der Franfche Volkplantingen in Canada kon verzekeren. Eindelijk, de Verbintenis met Engeland beloofde zo groote voordeden, en die met de Staaten fcheen zo weinig vastheids te hebben, en met zo veele ongelegenheden ver,:ezeld te gaan , dat verfcheide Staatsdienaars , en de Graaf d'Estrades zelve , overhelden, om de voorkeus aan Carel den II. te geeven. Bij deeze redenen kwam nog de gevoeligheid over

den

Sluiten