Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. n

Staaten, niet min begeerig eenen Vijand minder te hebben, beOoten, dezelve te Kleef'te houden. Dit ging met zo veel fpoeds, dat de wederzijdfche Gemagtigden, op den achttienden van Grasmaand, den Vrede tekenden. De Bisfchop gaf alle de Plaatzen, door'hem vermeesterd, te rug , en deedt afitand van alle zijne eifchen op Borkelo (*). De Hulpbenden, door Frankrijk gezonden, dienden niet alleen, om de Ferèénigde Gewesten te ontheffen van de vijandlijkb eden deezes kwellenden Nabuurs , maarzij bevestigden ook het wankelend gezag van den Raadpenüonaris. De Witt verfcheen , van de Vloot te rug gekeerd, met nieuwen luister in de Vergadering der Staaten. De Graaf d'Esteades voegt 'er bij. datdeGefchenken, aan eenige Leden derRegeeringe gedaan, hier aan veel toegebragt hadden. Ook wilde hij den Koning doen gelooven , dapör dit mid del, een voorgenomen Gezantfchap na Engeland. met den Prins van Oranje aan 't hoofd 3 belet t< hebben (f).

Middelerwijl Heten de Beftuurders van 'tGemeene best niet af, bij Frankrijk vertoogen te doen, ou aantetoonen , dat 'er maar één gefchikt miödel wa ter voorkoming van eene geheele verandering der te genwoordige Regeeringe , en om het Gemeenebej

voc

(♦) Aitzema, V. D. bl. 1023.

(t) d'Eitradïs, III.p.479.481.495. 49<S. 504- 5°< SU 5t5.530.545.623. Aitzema, V. D. bl, 404. 49; Ob Wttïs Brieven , II, D. bl, «7.

StaatsRegee-

RiNG.

' Fraai1 rijk verklaan£»' getand ■ den Oor.

r

>• '1*

Sluiten