Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

GESCHIEDENIS

st.1ats' p.eceerwg.

gen, om die oogmerken te doen mislukken. Verfcheide Steden en geheele Gewesten wilden > in den Oorlog tegen den Bisfchop van sMunfter, den jongen Vorst aan 't hoofd der Krijgsmagt van den Staat ftellen , en 't Capitein -Generaalfchap opdraagen ; of, niet zeer voldaan zijnde over Prins Joan Maurits , den Prins van Oranje tot Generaal der Ruiterije verhïffen. De Staaten van Holland gaven te verftaan, ten einde zij dit ontwerp mogten verijdelen, zonder den fchijn te hebben, dat bijzondere redenen hen daar toe aanzetten , dat in den tegenwoordigen toeftand van zaaken aan 't hoofd der Krijgsbenden ervaarne Mannen moesten,geplaatst worden , niet verdagt bij de Bondgenooteo der Staaten, inzonderheid Frankrijk. Zij üelden voor den beroemden Prins van TurenNE, wiens verknogtheid aan den Hervormden Godsdienst , en bluedverwantfehap met den Huize van Oranje, alle vermoeden fcheen te moeten wegneemen. Maar, dewijl de Koning van Frankrijk Turenne niet kon misi'en , en deeze zelve geen zin hadt, om hervvaards overtekomen , bleeven de zaaken in denzelfden ftaat (*).

Zeeland betoonde zich langs hoe vuuriger, om den jongen Prins van Oranje tot Generaal der Ruiterije aainelielleu, en tot een Lid van den Raad veu Staate. Deeze voorlbg werd bij de Staaten van Holland in overweeging genomen. De Edelen , de Steden

Dor-

(*j De WrrT, Brieven, II.D. bl. 162.165.172.180185,186.194.

Sluiten