Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*

GESCHIEDENIS

hand geeven, waar door de toeleg,hem hekend, zou kunnen verijdeld worden. Ook zou ,'t geen hij hier in deedt, geheim blijven: niet twijfelende , of men zou langs deezen weg de zaaken brengen, daar men

ze hebben wilde. Buat ontdekte zijn misdag

niet voor hij weer thuis was. In (lede van zich door eene fchielijke vlugt te bergen, hadt hij de onvoorzigtigheid , om weder na den Raadpenfionaris te keeren. Hij vondt hem in zijne kamer , en zou zich door geweld den Brief hebben kunnen doen geeven in een huis , waar niet meer dan drie of vier Diensibooden waren; doch de moed ontzonk hem (*).

De Witt, deezen Brief vol verbaasdheid geleezen hebbende, bragt dien, zonder uitdel, in de Vergadering der Staaten van Holland. Buat werd ter(lond gegreepen en gevangen gezet. Men bedoeg alle de Papieren ten zijnen huize. Dezelven doorzoekende, vondt men de kladde van een Brief, aan den Graaf van Arlington gefchreeven, ten tijde van'tderk woelen in den Haage, om den Prins van Oranje tot Capitein-Generaal , of ten minden tot Generaal der Ruiterije , te doen verkiezen : deeze verdimmerde zijne zaak grootlijks; en geen wonder, de Brief was van deezen inhoud : „ Wij hebben „ reeds eene groote Partij gemaakt, die voor den 5» Vrede is , en gevolglijk voor mijnen Kleinen ,, Meefter. Zij overtreft verre de andere Partij, die,

„ tot

(*) De Witt, Brieven, II. D. bl. 236.251,305. Aitzema , V. D. bl. 839. d'Estrades, IV. p» 430.

StaatsRegee-

RUSG»

Sluiten