Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN.

65

„ tot hier toe, de regeering in handen gehad heeft; , weshalven de Koning niet twijfelen moet, of mijn „ Meefter zal bovendrijven. —- De verklaarin, gen, die Silvius en ik gedaan hebben, wegens ', des Konings opregte gezindheid tot den Vrede, „ hebben de harten van alle eerlijke Luiden gewon„ nen. Ik geef u te bedenken, in welken goeden „ ftaat zijne Majefteit en mijn kleine Meefter hier „ zijn zullen, wanneer de Vrede zal gemaakt zijn; „ ja ik zeg u andermaal, dat hij de grootfte Koning

„ van de Wereld zijn zal. Maar, zo die eer-

„ lijke Luiden vinden, dat men koeler wordtom

den Vrede te maaken , zullen zij hun Vaderland „ éénpaariglijk en uit al hun vermogen verdeedigen, „ in den uiterften nood mijnen kleinen Meefter ge„ wisfelijk wegjaagen, en zich werpen in de armen „ van Frankrijk. Ik ben zeer verzekerd, dat

het geluk van mijnen Meester afhangt van het goed „ verlland tusfchen den Koning en de eerlijke Lui„ den alhier, die voor den Vrede zijn , 't welk mij „ gedrongen heeft, om mijne laatfte Brieven in 't „ vuur te werpen; want, zo ik ze den wehneenen5, den vertoond hadt , zouden ze allen veranderd

zijn. Ik bezweer u dan, dat gij den Koning

Js verzekert, dat mijn Meester ten eenemaal bedora, ven is , zo hij geen Vrede maakt (*)."

Het ontdekken van zulk een Brief vermeerderde

de

(*) Refol. Hall. IÖ5Ö. bl. 01.98. Aitzema, V.D. bi. 840.

FIL Derf. E

Staats-

Regek-

ring.

Sluiten