Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 67

zonder kennis van den Koning , wiens geboren Onderdaan hij was. Lodewijk de. XIV. zelve vondi zich gehoond, dat een Edelman zijns Rijks het belang eens vreemden Vorlten hooger ftelde dan dat zijns Vaderlands. De Graaf d'Estrades drong fterk op de veroordeeling des Gevangenen. Buat werd veroordeeld, om op 't Schavot onthalsd te worden, dewijl hij ongeoorloofde Briefwisfeling met den Vijand gehouden hadt. Het verzoek des Keurvorsts van Brandenburg, om genade of verzagting van Itraffe, vondt geen ingang. Buat werd onthoofd. Tot het laatfte oogenblik beweerde hij , dat hij onfchuldig ftierf, en nimmer iets anders dan 's Lands welvaart gezogt hadt. Zijn gehouden gedrag , wanneer hij zijn vonnis hoorde, toont , dat zij, die den dood braveeren, wanneer dezelve hun, te midden des gevegts, verwardlijk voor den geest komt, dieKophet Schavot niet altoos manlijk onder het oog kunnen zien. De Graaf de Guiche verzekert, dat, indien Buat bedaard gebleeven ware, om het Volk te on' derrigten, dat hij als een flachtölfer van den haat dei Partijfchappen fneuvelde, dewijl hij een einde hadi zoeken te maaken aan eenen zwaardrukkenden Oor log, de menigte het beftaan zou hebben, omhem vat Beuls handen te verlosfen. Zeker gaat het, dat deezi ftraf-oefening veel gemors veroorzaakte. Het Voll betuigde, dat het bloed deezes Mentenen op den koj zou nederdaalen der geeuen , die hem aan hunn bijzondere gevoeligheid opofferden. De Staaten vai Zeeland leverden een fch'erp Vertoog in tegen d E 3 Sta;

Staats» Regeeriks.

>

L 1

8

Sluiten