Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 81

digen, wanneer eene veel gerugts maakende Krijgsonderneeming , roemrijk voor de Hollanders ,en fchriklijk voor de Engelfehen , de laatften veel handelbaarder en infcniklijker maakte.

. Van de opening der Onderhandeling af, hadden de Zweedfche Gtvo\ma: t\gAe.x\ een Oilltand van Wapenen voorgeflaagen. De Engelfehen drongen zeer op dit Huk, dewijl hunne uitgeputte en kwalijk befteedde Geldmiddelen hen buiten ftaat fielden , tot het doen der noodige kosten eener nieuwe toerusting ter Zee. De Koning befteedde zelfs het laatfte Geld, door het Parlement opgefchooten, tot hetbetaalen van Liefdezo wel als Oorlogs-fchulden. Hij merkte den Vrede aan als haast aanitaande: het haperde llegts aan eenige kleine zwaarigheden, over welken hij wel heen zou flappen,; doch hij verwijlde daar mede te lang voor zijne eer. De Matroozen , flegt betaald, waren op Koopvaardijfchepen overgegaan , een groot aantal was in dienst der Staaten getreeden & die (tipt betaalden. De Staaten, deeze overmaat van onagtzaamheid en gerustheid befpeurende, befloten, 'er zich^ van te bedienen. Hunne toerusting was ontzaglijk. De Witt wendde alles aan, om alle voortjagen van Wapenftilftand, zo natuurlijk op een tijd, dat men over den Vrede handelt , te verijdelen.. Deeze Staatsdienaar wilde wraak neemen over de geweldige en trouwlooze wijze , op welke de Engel' fchen den Oorlog begonnen hadden : hij voedde eene bijzondere veete tegen Carel den II , en oordeelde

over het character van dien Vorst,als een man van VIL Deel. F

Staatsie egee-

R1NG.

Onvoorzigdgheid van Carel

dem II.

Sluiten